Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle instrumentale, vocale en theoretische lessen die binnen Joyce Strijbos Muziekeducatie worden gegeven, evenals samenspel. De wederpartij van Joyce Strijbos Muziekeducatie wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘de leerling’.
 • Afwijkende voorwaarden gelden slechts indien de leerling en Joyce Strijbos Muziekeducatie deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanmelding

 • Voor nieuwe leerlingen bestaat de mogelijkheid om een gratis proefles te nemen.
 • Aanmelding voor lessen geschiedt middels een aanmeldingsformulier.
 • Het aanmeldingsformulier voor jongeren onder 18 jaar wordt ondertekend door een ouder of verzorger.
 • Aanmeldingen via www.joycestrijbos.nl gelden als ondertekende aanmelding.
 • Aanmeldingsformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing. Wanneer er geen plek beschikbaar is zal de leerling op een wachtlijst worden geplaatst.

Plaatsing

 • Aangemelde leerlingen worden benaderd voor een roosterafspraak en een eerste lesafspraak. Indien docent en leerling overeenstemming bereiken over de lesdag en lestijd, is de plaatsing van de leerling daarmee een feit.
 • Met de opgegeven voorkeurslesdagen en -tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 • Aangemelde leerlingen die niet meer kunnen worden geplaatst komen automatisch op de wachtlijst. Zij worden geïnformeerd indien plaatsing alsnog mogelijk is.
 • Plaatsing kan geschieden op elk moment.

Afmelding

 • Bij afwezigheid dient de leerling zich minimaal 24 uur voor aanvang van de les telefonisch of per sms/email af te melden. Wanneer de afmelding later plaatsvindt worden de kosten van de les in rekening gebracht.
 • Niet afgemelde/te laat afgemelde lessen worden niet ingehaald.

Betaling

 • Aan het begin van de maand wordt een factuur voor de lessen in de voorgaande maand gestuurd. De leerling dient het betreffende bedrag binnen 14 dagen na ontvangst over te maken naar het rekeningnummer op de factuur.
 • De leerling betaalt per les, waarbij tijdens vakanties of tijdig afgemelde lessen niet wordt doorbetaald.
 • Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting komen de wettelijke rente en de invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige.
 • In financieel bezwaarlijke omstandigheden kan de betalingsplichtige een beroep doen op een aantal (per gemeente verschillende) regelingen voor een bijdrage in het lesgeld. Nadere informatie daartoe kan de betalingsplichtige opvragen bij de gemeente van diens woonplaats.

Wijzigingen

 • De leerling dient adreswijzigingen en overige relevante wijzigingen tijdig schriftelijk door te geven aan Joyce Strijbos Muziekeducatie.

Tarieven

 • Voor de individuele muzieklessen bij Joyce Strijbos Muziekeducatie (instrumentale, vocale en theoretische lessen) gelden de volgende tarieven:
  Les 30 minuten:      €17.50
  Les 45 minuten:      €26.25
  Les 60 minuten:      €35.-
 • Voor de groepslessen bij Joyce Strijbos Muziekeducatie (instrumentale, vocale en theoretische lessen en samenspel) gelden de volgende tarieven:
  Les 30 minuten:      €12.50
  Les 45 minuten:      €18.75
  Les 60 minuten:      €25.-
 • Bovengenoemde bedragen zijn te betalen bedragen per aangemelde leerling.
 • Voor leerlingen boven 21 jaar wordt 21% btw in rekening gebracht.

Lesmateriaal

 • De kosten van lesmateriaal (boeken, instrumenten en toebehoren) zijn voor rekening van de leerling.
 • De leerling dient een huiswerkschrift mee naar de les te nemen, voor het opschrijven van huiswerk en eventuele tips.
 • De leerling dient de noodzakelijke boeken aan te schaffen. Ook deze neemt de leerling mee naar de les.

Beëindiging

 • Beëindiging van de lessen bij Joyce Strijbos Muziekeducatie dient via een afmeldingsformulier aan Joyce Strijbos Muziekeducatie te worden gemeld.

Publiciteit

 • Joyce Strijbos Muziekeducatie gebruikt beeldmateriaal van leerlingen voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan activiteiten van Joyce Strijbos Muziekeducatie, in de breedste zin van het woord, geeft de leerling automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen gebruik door Joyce Strijbos Muziekeducatie van tijdens deze activiteiten van de leerling gemaakt beeldmateriaal bestemd voor publiciteit, tenzij de leerling uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken.

Privacy

 • Joyce Strijbos Muziekeducatie zal met inachtneming van deze algemene voorwaarden persoonsgegevens van de leerlingen verwerken. Het doel van deze verwerking is gerelateerd aan de opdracht tot het geven van muzieklessen en de facturering daarvan.
 • Joyce Strijbos Muziekeducatie zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals hierboven beschreven.
 • Joyce Strijbos Muziekeducatie verwerkt de volgende persoonsgegevens, welke als ‘niet bijzondere persoonsgegevens’ zijn getypeerd:
  • Naam en adresgegevens van de leerling en potentiële leerlingen;
  • Naam ouder van de leerling, voor zover de leerling jonger is dan 18 jaar;
  • Telefoonnummers;
  • E-mailadres;
  • En andere mogelijke categorieën van niet bijzondere persoonsgegevens.
 • Joyce Strijbos Muziekeducatie zal zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder te noemen ‘AVG’) worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
 • Joyce Strijbos Muziekeducatie zal leerlingen en (voor zover jonger dan 18 jaar) de ouders in kennis stellen, indien naar haar mening een opdracht tot het volgen van muziekonderwijs in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 • Joyce Strijbos Muziekeducatie zal zich aan de plichten houden, die voortvloeien uit de AVG, waaronder meldplicht datalekken. Echter, indien vanuit een opdrachtgever een verzoek wordt gedaan tot een gegevensbeschermingeffectbeoordeling (DPIA) dan Joyce Strijbos Muziekeducatie hieraan medewerking verlenen. De kosten van een dergelijke beoordeling zullen door opdrachtgever worden vergoed.
 • Joyce Strijbos Muziekeducatie verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie.
 • Persoonsgegevens van opdrachtgever of daaraan gelieerde personen worden door Joyce Strijbos Muziekeducatie uitsluitend geregistreerd in het kader van het uitvoeren van de opdracht en worden niet gedeeld met ander instanties of personen.
 • Het e-mailadres en telefoonnummer van (potentiële) leerlingen worden wel gedeeld met andere docenten, die verbonden zijn aan Joyce Strijbos Muziekeducatie, zodat zij contact op kunnen nemen voor het maken van afspraken voor de muzieklessen. Deze andere docenten voeren geen administratie voor Joyce Strijbos Muziekeducatie.
 • Joyce Strijbos Muziekeducatie zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 • Technische en organisatorische maatregelen betreffen in ieder geval het volgende:
  • Voor het verkrijgen van toegang tot persoonsgegevens heeft Joyce Strijbos Muziekeducatie meerdere (onafhankelijke) lagen van beveiliging toegepast, zoals versleuteling van het netwerkverkeer via de website, gebruik van sterke wachtwoorden, firewall, virusscanner;
  • Voor het opslaan van wachtwoorden maken wij gebruik van sterke en moderne hashingalgoritmes;
  • Joyce Strijbos Muziekeducatie maakt dagelijks back-ups teneinde de continuïteit en beschikbaarheid van de in het kader van de opdracht noodzakelijke gegevens te waarborgen.

Recht van Joyce Strijbos Muziekeducatie

 • Joyce Strijbos Muziekeducatie kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, in ieder geval bij niet tijdige betaling van het lesgeld of bij wangedrag. Het ontzeggen van de toegang tot de lessen laat onverlet de verplichting tot betaling van het lesgeld.
 • Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op www.joycestrijbos.nl vermelde informatie.
 • In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Joyce Strijbos Muziekeducatie.